Sắc ký bản mỏng

Sắc Ký Bản Mỏng

Sắc Ký Bản Mỏng (TLC Plates)
VertiBond TM TLC Plates
+ Chất hấp phụ có độ tinh khiết cao làm gia tăng độ nhạy
+ Các hạt nhồi có kích thước nhỏ làm cho sự chia tách diễn ra nhanh hơn và nâng cao độ phân giải (resolution)
+ Kích cỡ bản có sẵn (20 x 20 cm; 10 x 20 cm và 5 x 20 cm)
+ Chất hấp phụ có thể gồm hoặc không bao gồm chất chỉ định huỳnh quang.

Sắc ký bản mỏng TLC
Sắc ký bản mỏng TLC

TCL developing:

Hộp triển khai TCL cho phép thiết lập thời gian bão hòa hơi dung môi nhanh. Kích thước có sẵn: 10 x 10 cm; 10 x 20 cm; 20 x 20 cm

– Buồng triển khai TLC, với các kích cỡ: 5 x 10 cm, 5 x 20 cm.
– Dụng cụ trích mẫu: Drummond
– Bình phun TLC Reagent Sprayers
– Buồng chiếu tia UV
– Đèn UV