Cột sắc ký khí

Cột Cho Máy Sắc Ký Khí: 
Công ty TNHH Verall Việt Nam chuyên cung cấp các loại phụ kiện sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký khí (GC) tương thích với tất cả các loại máy Aligent, Shimadzu, Varian, Hitachi, Merck Hitachi, Thermo, Water, AnalyticJena, Jasco, PerkinElmer, Varian, Beckman, Dionex…

Cột sắc ký khí
Cột sắc ký khí

Cột sắc ký khí
Cột sắc ký khí

a. Cột Mao Quản (GC Capillary Columns)
VertiBondTM ms Capillary Columns
Các loại cột bao gồm:

  • VertiBondTM 1ms
  • VertiBondTM 5ms
  • VertiBondTM 17ms
  • VertiBondTM 35ms
  • VertiBondTM WAXms

b. Cột Nhồi GC (GC Packed Columns)

Cột sắc ký khí có các dòng cơ bản như sau: 
– Vertibon 1: tương đương với các dòng Rtx-1, HP-1, SPB-1, AT-1, BP1, CP-Sil 5 CB, OV-1, Zebron ZB-1, BD-1. Phase: Dimethypolysiloxane.
– Vertibon 1ms: tương đương với các dòng Rtx-1ms, HP-1ms, MDN-1, AT-sulfur, BP1-PONA, CP-Sil 5 CB MS,  OV-1, Zebron ZB-1, BD-1ms. Phase: Dimethypolysiloxane.
– Vertibon 1ht: tương đương với các dòng Rtx-1PONA, MXT-1, Rtx-1 F&F, MET-1,HP-101, HP-PONA SPB-1 TG,Simplicity -1, SPB-1-Sulfer, SPB-HAP EC-1, BPX1-SimD, CP-Sil 5 CB MS,  OV-1, Zebron ZB-1, BD-1ht, SE-30, DB-2887, DB-1EVDX. Phase: Dimethypolysiloxane. 
– Vertibon 5: tương đương với các dòng: Rtx-5, HP-5, MDN-5, AT-5, BP5, CP-Sil 8 CB, OV-5, Zebron ZB-5, BD-5. Phase: 5% Phenyl, 95% Dimethypolysiloxane.– Vertibon 5ms: tương đương với các dòng: MTX-5, HP-5ms, DPB-5, EC-5, BPX5, CP-Sil 8 CB MS, OV-5, Zebron ZB-5, BD-5ms. Phase: 5% Phenyl, 95% Dimethypolysiloxane.
– Vertibon 5ht: tương đương với các dòng: XTI-5, Rtx-5ms, HP-PAS-5, Simplicity-5, MDN-5S, HT-5, SAC-5, DB-5.625, DTE-5, EC-5, BPHT5, CP-Sil 8 CB MS, OV-5, Zebron ZB-5, BD-5ht, SE-54, SE-52, DB-5msEVFX. Phase: 5% Phenyl, 95% Dimethypolysiloxane. 
– Vertibon 35: tương đương với các dòng: Rtx-35, HP-35, MDN-35, AT-35, BPX35, OV-11, Zebron ZB-35, BD-35. Phase: 35% Phenyl, 65% Dimethypolysiloxane. 
– Vertibon 35ms: tương đương với các dòng: Rtx-35ms, MXT-35, HP-35ms, SPB-35, SPB -608, AT-35, BPX608, OV-11, Zebron ZB-35, BD-35ms. Phase: 35% Phenyl, 65% Dimethypolysiloxane.
– Vertibon 17: tương đương với các dòng: Rtx-50, HP-17, SP-2250, AT-50, BPX50, CP-Sil 24 CB, OV-17, Zebron ZB-50, BD-17, DB-17ht. Phase: 50% Phenyl, 50% Dimethypolysiloxane.
– Vertibon 17ms: tương đương với các dòng: MTX-50, HP-50+, SPB-17, AT-50, BPX50, CP-Sil 24 CB, OV-17, Zebron ZB-50, DB-17ms. Phase: 50% Phenyl, 50% Dimethypolysiloxane.
– Vertibon 17ht: tương đương với các dòng: SPB-50, DB-17EVDX. Phase: 50% Phenyl, 50% Dimethypolysiloxane. 
– Vertibon 225: tương đương với các dòng: Rtx-225, AT-225, BP-225, CP-Sil 43 CB, OV-225, BD-225. Phase: 50% Cyanopropylphenyl, 50% Dimethypolysiloxane. 
– Vertibon 1701: tương đương với các dòng: Rtx-1701, MTX-1701,HP-1701, HP-PAS-1701, SPB-1701, AT-1701, BP10, CP-Sil  19 CB, OV-1701, ZEBRON ZB-1701, BD-1701. Phase: 14% Cyanopropylphenyl, 86% Dimethypolysiloxane. 
– Vertibon 1301: tương đương với các dòng: Rtx-1301, MTX-1301, HP-1301, SPB-1301, AT-624, BP624, CP-1301, OV-1301, ZEBRON ZB-624, BD-1301. Phase: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethypolysiloxane.
– Vertibon 624: tương đương với các dòng: Rtx-624, MTX-624, MTX-1301, HP-624, SPB-624, AT-1301, BP624, CP-Select-624 CB, OV-624, ZEBRON ZB-624, BD-624, DB-VRX. Phase: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethypolysiloxane.
– Vertibon WAX: tương đương với các dòng: Stabilwax, HP-20M, Supelcowax 10, AT-wax, BP20, CP-Wax 52 CB, Carbowax 20M, ZEBRON ZB-WAX, DB-Wax. Phase: Polyethylene glycol 
– Vertibon WAXms: tương đương với các dòng: Rtx-Wax, MXT-Wax, Stabilwax-BD, HP-Wax, Omegawax, HP-INNOwax, HP-Basic Wax, Simplicity Wax, Carbowax Amine, EC-wax, Supelcowax 10.