Bộ triển khai sắc ký bản mỏng

Phụ Kiện Của Sắc Ký Bản (Lớp) Mỏng (TLC Accessories):
TLC Developing
+ Hộp triển khai TLC cho phép thiết lập thời gian bão hòa hơi dung môi nhanh, với các kích cỡ: 10 x 10 cm, 10 x 20 cm và 20 x 20 cm.
+ Bình cầu triển khai TLC, với các kích cỡ: 5 x 10 cm, 5 x 20 cm.

TLC Developing
TLC Developing
Bộ triển khai sắc ký bản mỏng
Bộ triển khai sắc ký bản mỏng