ĐẦU LỌC SẮC KÝ

Danh mục:

Hãng sản xuất: Vertical – Thái Lan

Có 4 điểm chính để chọn đầu lọc cho phù hợp

  1. Khả năng chịu áp suất
  2. Thể tích mẫu
Size Burst Pressure Retain Volume Sample Volume
4mm 75psi 10uL ≤ 2mL
13mm 100psi 30uL ≤ 10mL
17mm 95psi 45uL ≤ 30mL
25mm 80psi 125uL ≤ 150mL
  1. Loại vật liệu lọc

Có các vật liệu lọc như sau

Membrane Type Applications Ứng dụng
Nylon
Nylon (Polyamide) is hydrophilic, good solvent resistance and medium protein binding.
 – Filtration of all aqueous and most solvent based samples
– Use with care for biological compounds
PTFE
PTFE (Polytetrafl uoroethylene) is hydrophobic, highest solvent resistance and high protein binding.
 – Filtration of non-aqueous or solvent based samples
– Good for filtering and degassing chromatography
PVDF-HL, hydrophilic
Hydrophilic PVDF (Polyvinylidene difl uoride) is high solvent resistance, low protein binding and good flow rate characteristics.
 – Filtration of all aqueous and most solvent based samples
– General filtration of biological samples
PVDF-HB, hydrophobic
Hydrophobic PVDF (Polyvinylidene Fluoride) is high solvent resistance, low protein binding and good fl ow rate characteristics.
 – Filtration of non-aqueous and most solvent based samples
– General filtration of biological samples
CA
CA (Cellulose Acetate) is hydrophilic, limited solvent resistance and very low protein binding.
 – Ideal for aqueous based samples
– Ideal for tissue culture and sensitive biological samples
RC
RC (Regenerated Cellulose) is hydrophilic, high solvent resistance and lowest protein binding.
 – Ideal for aqueous based and organic samples
– General fi ltration of biological samples
MCE
MCE (Mixed Cellulose Ester) is hydrophilic, limit solvent resistance, high protein binding and excellent fl ow rate characteristics.
 – Ideal for aqueous based samples
– Specifically filtration of trace protein contamination
PP
PP (Polypropylene) is hydrophobic, high solvent resistance and lower protein binding than PVDF.
 – Filtration of all aqueous and most solvent based samples
– General filtration of biological samples
PES
PES (Polyethersulfone) is hydrophilic, limited solvent resistance, low protein binding and good fl ow rate characteristics.
 – Ideal for aqueous based samples
– Ideal for tissue culture and sensitive biological samples
GMF
GMF (Glass microfiber) is commonly used as pre-fi lters to remove large particulates and minimized sample loss.
 – General filtration of biological samples
– Used in a variety of sample clean-up and prefiltration

 

  1. Loại dung môi

 

Dung môi NYLON PTFE PVDF-HL PP PES CA RC MCE
Acids                
Acetic, Glacial L C C C C N C N
Acetic, 25% C C C C C C C N
Formic, 25% N C C C C L C  –
Hydrochloric, 25% N C C C C N N L
Nitric, 25% N C C C L N N N
Phosphoric, 25% N C C C C C L N
Sulfuric, 25% N C C C C N N  –
Trichloroacetic, 10% N C  – C C C C  –
Alkalides                
Ammonium Hydroxide, 25% C C C C C C L N
Sodium Hydroxide 3 Normal C C C N C N L N
Alcohols                
Amyl Alcohol, Butanol C C L C C C C N
Benzyl Alcohol C C C C N L C N
Ethanol, 70% C C C C L C C C
Ethanol, 98% C C C C C C C C
Ethylene Glycol C C C C C C C C
Glycerol C C C C C C C C
Isopropal, n-Propanol C C C C C C C C
Methanol, 98% C C C C C C C N
Propylene Glycol C C C C C L C C
Hydrocarbons                
Hexane C C C L N C C C
Xylene C C C L N C C C
Toluene, Benzene C C C L N C C C
Halogenated hydrocarbon                
Carbon Tetrachloride C C C L N L C C
Chloroform C C C L N N C C
Methylene Chloride L C C L N N C C
Monochlorobenzene, Freon C C C L L C C C
Trichloroethylene C C C L N C C C
Ketones                
Acetone C C C C N N C C
Cyclohexanone C C C C N N C N
Isopropylacetone C C N  – N C  – C
Methyl Ethyl Ketone C C L C N L C N
Methyl Isobutyl Ketone C C N L N C C C
Esters                
2-Ethoxylate Acetate L L L  – N L C L
Amyl Acetate C C C L N L C N
Benzyl Benzoate C C  –  – N C C C
Butyl Acetate C C C L N L C N
Ethyl acetate C C C L N N C N
Isopropyl Myristate C C  –  – N C C C
Methyl Acetate L C L L N N C L
Methyl Cellulose Acetate L N C L N N C L
Propyl Acetate L C  – L N N C L
Propylene Glycol Acetate C C C C N N C C
Tricresyl Phosphate  – C  –  – N C C  –
Oxides – Ethers                
Acetonitrile (Methyl Cyanide) C C C C N N C C
Aniline L C C L N N C L
Diethyl Acetamide C C C  –  – N C C
Dimethyl Formamide C C N C N N L C
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) L C C C N N L N
Dioxane C C L C N N L C
Ethyl Ether C C C L C L C C
Isopropyl Ether C C N C C C  – C
Pyridine C C L L N N C C
Solvents with Nitrogen              
Tetrahydrofuran C C L C N N L N
Triethanolamine C C C  –  – C C C
Miscellaneous                
Formaldehyde Solution, 30% C C C C C L L C
Hydrogen Peroxide, 30% N C C C C C C C
Phenol, Aqueous, 10% N C L C N N C C
Silicone Oil & Mineral Oil C C C C C C C C

Trong đó:

C: Lọc tốt

L: Hạn chế

N: Không lọc được

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ĐẦU LỌC SẮC KÝ”