Phụ kiện tiêu hao máy sắc ký lỏng (Shimadzu)

ĐÈN DEUTERIUM (ĐÈN D2) CHO MÁY HPLC AGILEN, SHIMADZU, HITACHI, THERMOL, DIONEX, WATERS, BECKMAN,…

Model máy Mã OEM Mã Vertical
Agilent HPLC 1050 79883-60002 05BH-0241
Agilent HPLC 1090  79883-60002 05BH-0241
Agilent HPLC 1100/1200 5181-1530 05BH-0551
2140-0590 05BH-0561
G1103-60001 05BH-0571
2140-0600  05BH-0601
Agilent 8452A 08452-60104 05BH-0771
Beckman/Altex HPLC Systems 596791 05CH-0181
Dionex HPLC Systems
D2 lamp for DSA-1, VDM-1 05DH-0101
D2 lamp for AD20, PDA20  05DH-0111
D2 for UVD160, 170S, 170U, 320, 340S, 340U 05DH-0121
D2 lamp for Dionex VWD3000 6074.111  05DH-0131
Hitachi/Merck HPLC Systems
Deuterium Lamp, Prealigned AN0-0424 05EH-0121
Deuterium Lamp, Prealigned for Hitachi-Merck L7400/L7420/L7450/L7455/L2400 885-3570 05EH-0131
JASCO HPLC Systems
D2 lamp for 870/875/975 A-series 05FH-0101
D2 Lamp for 970/UV-1570/1575/975 B/C Series 05FH-1111
PerkinElmer HPLC Systems
D2 lamp for PE 200/785A N292-0149 05GH-0141
D2 Lamp for PE 15/16/17/18/19/20/40/800/900 B016-0917 05GH-0151
D2 Lamp for PE 200 DAD N292-2046 05GH-0161
Shimadzu HPLC Systems
D2 lamp for SPD-10A/10AV/M10A  228-34016-02 05HH-0321
D2 Lamp for SPD-2A/6A  062-65056-03 05HH-0331
D2 Lamp for UV-1700 062-65055-05 05HH-0351
Xenon Lamp for RF-10A, 10AD, 10AXL, 535, 540,
551, 1501, 5000, 5301
228-34216-00 05HH-0341
Tungsten lamp for SPD-10A/10AV/M10A  228-34110-91 05HH-0361
Themo: LDC/Milton Roy HPLC Systems
D2 lamp for 3100/3200/4000/4100/4200 05IH-0151
D2 lamp for Thermo UV 6000 (DAD) 108052 05IH-0301
Thermo: Spectra-Physics HPLC Systems
D2 lamp for Focus 9551-0023  05IH-0281
D2 Lamp Hight Intensity  9551-0202 05IH-0291
Varian, Gilson/Rainin HPLC Systems
D2 lamp for Gilson/Rainin 112  05JH-0251
D2 Lamp for Gilson/Rainin DAD  05JH-0261
D2 lamp for Varian 2550 05JH-0271
D2 Lamp for Varian 2050 05JH-0281
D2 lamp for Varian Prostar 330 DAD 05JH-0291
D2 Lamp for Varian Prostar 310/UV-50/100/200/9050 05JH-0301
Waters HPLC Systems
Xenon Lamp for (w/o holder or mirror) 470 05KH-0591
Xenon Lamp for 474 05KH-0601
Deuterium Lamp (UV/Vis) for 480, 481 WAT099499 05KH-0611
Deuterium Lamp (UV/Vis) for 484 WAT080357 05KH-0621
Deuterium Lamp (UV/Vis) for 486 WAT080678 05KH-0631
Deuterium Lamp for 996, 2996 WAT052586 05KH-0641
Deuterium Lamp for 2487 WAS081142  05KH-0651
Deuterium Lamp, long life (2,000 hours)* for 486 700000356 05KH-0661