Kim tiêm mẫu máy sắc ký

Kim tiêm máy sắc ký Vertical

KIM TIÊM MẨU MÁY SẮC KÝ (HÃNG HAMILTON-MỸ)

CUNG CẤP CÁC LOẠI KIM TIÊM CHO MÁY SẮC KÝ: Kim tự động Autosample cho GC, HPLC; Kim tay manual cho GC, HPLC cho các hãng: Agilen, Shimadzu, Hitachi, Perkin Elmer, Varian, Thermo,…

Hãng Hamilton – Mỹ. Xuất Xứ: Thụy Sỹ
+ Microliter Syringes: Series 600, Series 700, Series 800, Modified Microliter 7000 Series Syringes
+ Gastight  Syringes: 1000 Series Syringes, Gastight 1700 Series Syringes, Gastight 1800 Series Syringes, Super Syringes
+ Agilent GC Syringes: Agilent 7673, 7683 and 6850 ALS Syringes, Agilent 7670, 7671 and 7672 Syringes
+ CTC / LEAP PAL GC Syringes, CTC LEAP CombiPAL HD Headspace Syringes,  CTC LEAP CombiPAL HDHT Headspace Syringes
+ Shimadzu AOC-5000 Syringes, Shimadzu AOC-14, AOC-17 and AOC-20 Syringes, Shimadzu AOC 9 Syringes
+ Chrompack CP-8400, CP-8410, CP-9010 and CP-9050 Syringes, Bruker Varian 8100 and 8200 Syringes, Bruker Varian CP-9020 and CP-9025 Syringes
+ Perkin Elmer Autosystem and Clarus 500 GC Syringes
+ HS 250, HS 500 and HS 850 Syringes; AS 800 and AS 2000 Syringes; AI 3000 and AS 3000 Syringes

+ TLC Syringes
+ Agilent 1090A Autosampler, Agilent 1290 Infinity LC Injector HTC HTS Syringes, Agilent ProStar Autosampler
+ PAL LC HTC and HTS Syringes; CTC LEAP A200S Syringes
+ Shimadzu SIL-6A Syringes; Shimadzu SIL-10AF and SIL-10AP Syringes
+ Antec Autosamplers: AS 100 Syringes; AS 110 Syringes
+ Waters HPLC Autosampler: Waters 2777 Sample Manager,  Waters 2707 Syringes, Waters 717 plus and WISP Syringes
+ ThermoFinnigan SP8780, SP8875 and SP8880 Syringes, ThermoFinnigan AS100, AS1000, AS3000 and AS3500 Syringes
+ Hitachi LaChrom L-7200, L-7250, L-2200, L-8800, L-8900, AS1000 and AS2000 Syringes
+ Perkin Elmer HPLC Autosamplers: Flexar FX-10 and FX-15 Syringes; Series 200 Syringes; Series 225 Syringes
+ Valco VISF-1 Injection Valves
+ SampleLock Syringes
+ Purge and Trap Syringes